1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en aanbiedingen van Manpowerr.
Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Identiteit van de onderneming
Manpowerr
E-mailadres: info.manpowerr@gmail.com
KvK-nummer: 75783487

1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Manpowerr behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Manpowerr erkend.
1.5 Manpowerr garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de wet koop op afstand zal Manpowerr bestellingen binnen 15 werkdagen uitvoeren.
Indien dit niet mogelijk is om andere redenen zoals, vertraging, bestelling kan niet doorgaan of wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 5 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht dan heeft de consument in dat geval recht om  de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 

2.3 Gepersonaliseerde bestellingen dienen binnen 30 dagen uitgevoerd te worden. Indien dat niet mogelijk is om andere redenen vertraging, bestelling kan niet doorgaan of wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 5 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht dan heeft de consument in dat geval recht om  de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 

2.4 Aan de leveringsplicht van Manpowerr zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Manpowerr geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.


2.5 Voor verzendingen binnen Nederland rekenen wij 6,95 verzendkosten. Voor verzendingen naar het buitenland is de bijdrage, de kosten van verzending en verzekering afhankelijk van het land. Deze kosten worden aan de bestelling toegevoegd, nadat de persoonlijke gegevens zijn ingevoerd tijdens het afronden van de bestelling.

2.6 Alle benoemde termijnen zijn indicatief. Aan de benoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4. Betalingen

4.1 Betaling geschiedt ten alle tijden geheel vooraf.

4.2 Betaling kunnen worden gedaan op verschillende wijzen tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van de consument kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument een bevestiging per e-mail.

4.3 In geval van faillissement of surseance van de betaling van de consument (of een aanvraag daartoe), zijn de vorderingen van Manpowerr onmiddellijk opeisbaar. 

4.4 Indien Manpowerr zijn vordering ter incasso uit handen moet geven, is de consument een vast bedrag van 15% van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien Manpowerr kan aantonen noodzakelijk hogere kosten te hebben gemaakt, dan komen ook deze voor rekening van de consument.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Manpowerr, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Manpowerr. Manpowerr houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons Privacybeleid.
5.2 Manpowerr respecteert de privacy van de consument en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Manpowerr maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailinglijst bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 Manpowerr garandeert dat de door zijn geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur, zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan uw geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Manpowerr komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Manpowerr is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Manpowerr) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Manpowerr. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 werkdagen na levering aan Manpowerr schriftelijk worden gemeldt. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat teruggestuurd te worden. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Manpowerr gegrond worden bevonden, zal Manpowerr naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Manpowerr en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Manpowerr) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Manpowerr gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Manpowerr voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Manpowerr is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Manpowerr in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Manpowerr en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeldt.
7.2 Mondelinge toezeggingen verbinden Manpowerr slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.3 Aanbiedingen van Manpowerr gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.4 Manpowerr kan niet aan zijn aanbiedingen houden, indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Manpowerr en een klant komt tot stand nadat een bestelling/opdracht door Manpowerr op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Manpowerr behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaardes dat de verzending geschied onder vooruitbetaling.
8.3 Manpowerr zal uit gerechtigd een controle uitvoeren in geval van een bestelling, waarbij gekozen wordt voor een betaling met een Creditcard. Op basis van deze controle kan Manpowerr een alternatieve betaalwijze aanbieden of de bestelling annuleren.

9. Zichttermijn/herroepingsrecht

9.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig met de wet: verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht om de geplaatste bestelling binnen 10 uur na ontvangst van de betaling te annuleren. 

9.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor: Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van vijf werkdagen. – Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft. – Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. – Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen. – Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. - Goederen die op welke manier dan ook zijn bewerkt of aangepast voor de consument.

9.3 Indien de consument gebruik maakt van zijn of haar herroepingsrecht, worden de kosten voor de retourzending altijd bij de consument in rekening gebracht 

10. Overmacht

10.1 Manpowerr is niet aansprakelijk, indien er voor zover zijn verbintenissen niet kunnen of worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor zijn risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Manpowerr alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Manpowerr behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor zijn verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Manpowerr gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Manpowerr bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Manpowerr is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten, ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Manpowerr aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Manpowerr zolang de afnemer de vorderingen van Manpowerr uit hoofde van de overeenkomst, eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Manpowerr wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Manpowerr geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Manpowerr of een door Manpowerr aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Manpowerr zijn eigendomsrechten wilt uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar zijn eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Manpowerr zo snel als redelijkerwijs verwacht daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Manpowerr.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Manpowerr en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement kennis, tenzij Manpowerr er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en worden uitsluitend per mail verstuurd. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.